ЕСТ-ЕТИКА

My name is Galina Milkova. A name that represents quietness, serenity, depth. A name that also expresses movement – it means “to caress” in Bulgarian. This beautiful oxymoron I have accepted as an identity. I analyze, perceive and feel the living elements of the environment until I identify an ethical problem. Then search for its solution actively. From an early age I have chosen Art as the purest means of communication with society. Now I recognize it as the most powerful tool for resolving ethical issues. ЕСТ-ЕТИКА (Esth-Ethics) is a platform dedicated to Art. Stripped off formalism, charged with the power of Ethics, in search of its esthetical materialization.

l o v e

Love Pavilion poster

 

ЛЮБОВ

Лъчиста безтегловност,
някога баластен спомен –
подвластен на физичните закони,
трепти с честотата на всемира.

г.м.

LOVE PAVILION е пътуваща инсталация, посветена на любовта. Авторска минималистична поезия, претворена в интеракция чрез средствата на архитектурата, и първи реализиран проект от синкретичен цикъл SYNC, изследващ духовното. Споделено лично прозрение и опит да се възвърне изгубената фундаментална любов на човек към самия себе си.

Пътят на любовта съвпада с траекторията на свободата. Можеш ли да обичаш, ако духът ти е в баластен плен на предразсъдъци, очаквания и привързаност, несигурност и страдание, злоба и завист, амбиция и материален подем? Влез в LP и срещни себе си.

Проектът е създаден за фестивала „Включи града“ и се осъществява със специалната подкрепа на Мартин Павлов /дизайн на звуковата инсталация/, Недко Николов, творческо обединение Think Forward, архитектурно студио Urbana Architects. Автор на LOVE PAVILION – Галина Милкова.

LP се реализира с финансовата подкрепа на Община Бургас.

Recreate the Sun

Recreate the Sun е първото минималистично парче, което написах. С него окончателно и осъзнато се разделих с илюзията за постижима абсолютна свобода.
Щастлива съм да споделя  минимал версията на видеото към песента.

Music&Lyrics: DOUBLEGANGER
Directed by: StormBreaker, Doubleganger
Cinematographed by: StormBreaker

Edited by: Doubleganger

Любов

Лъчиста безтегловност,
някога баластен спомен –
подвластен на физичните закони,
трепти с честотата на всемира.

г.м.

APPLIED ЕСТ-ЕТИКА

Project: FUN ROOM
Location: ELMS “Geo Milev”, Burgas
Design: Think Forward
Investor: ELMS “Geo Milev”, Burgas

The purpose of this project is to revitalize the ground level of ELMS “Geo Milev” and to start the third and final stage of its transformation into an alternative educational and creative research complex, after the renovation of the library and the completion of the project “Creative Room”. Fun Room represents multifunctional space performing the following functions:

– A reference point to the library and the creative room;
– Information center for upcoming events, courses and clubs in the creative room;
– Space for extracurricular and school activities;
– Anti-stress interactive lounge with installations;

The last function is the main one. Based on it the Fun Room becomes an attractive relaxing area for students during school breaks. Two interactive installations were created in order to “kill” 5 to 15 minutes in between every two hours – a mirror installation and a QR code wall. Besides a spectacular spatial element the parametric mirror installation that multireflects the image, is also a metaphor for the necessity of personal and professional self-determination at this age. This vital task is facilitated by the QR code wall. The QR installation is also a result of the strong position of the school allowing usage of smartphones in schools. In support of this position the new technologies were combined with 72 QR codes that lead the students into 72 fun, educational, scientific, art-related web sites. The expected results are an active rest combined with fun and intellectual activities, improvement of students grades, higher attendance at the library, expansion of students horizons, career guidance.

g.m.

ПРИЛОЖНА ЕСТ-ЕТИКА

Проект: Fun Room
Местоположение: ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас
Дизайн: Think Forward (арх. Галина Милкова, дизайнер Недко Николов, Габриела Фандъкова, Симеон Симеонов)
Инвеститор: ГПАЕ „Гео Милев”, гр. Бургас

Проектът има за цел да оживи сутерена на ГПАЕ “Гео Милев” и да положи третата стъпка към неговата реновация и превръщането му в алтернативен образователно-творчески и изследователски комплекс. След обновяването на библиотеката, след реализиране на проекта за “Творческа стая” през лятото на 2014, настъпи моментът неосветеното и пустеещо фоайе пред двете стаи да претърпи трансформация.

Новото фоайе представлява многофункционално пространство, което изпълнява следните функции:
– отправна точка към библиотеката и творческата стая;
– инфо пункт за предстоящи събития, курсове и клубове в творческата стая;
– извънредна зала за извънкласни и учебни дейности;
– интерактивно фоайе с инсталации;

Последната функция е основна. Благодарение на нея сутеренът става привлекателна релаксираща зона за учениците през междучасието. В разговор с психолога на гимназията – г-жа Райна Бахчеванова и директора – г-жа Милена Андонова, беше дискутирана необходимостта от пространства за освобождаване от стреса и натоварването в училище. Бяха създадени две интерактивни инсталации, които да “убият” от 5 до 15мин. между всеки два часа – огледална инсталация и qr стена. Освен ефектен пространствен елемент параметричната огледална инсталация, отразяваща образа неколкократно, е метафора за необходимостта от личностно и професионално себеопределяне в тази възраст. Тази житейска задача донякъде е улеснена от наличието на qr стена. Тя е също така и резултат от твърдата позиция на гимназията в спора за използване на смартфони в училищата, а именно – тяхното разрешаване. В подкрепа на тази позиция новите технологии бяха съчетани с 72 qr кода, които отвеждат учениците към 72 забавни, образователни, научни, свързани с изкуствата сайта.

Очаквани резултати са активна почивка чрез забавна интелектуална дейност, подобряване на резултатите на учениците, увеличаване посещаемостта на библиотеката, разширяване на мирогледа им и професионално ориентиране.

г.м.

СТУДИО ЕСТ-ЕТИКА, 15.12.2014

e2

FOUR FREEDOMS

Four_freedoms

Four Freedoms, oil on canvas
Norman Rockwell, 1943

“In the future days, which we seek to make secure, we look forward to a world founded upon four essential human freedoms.
The first is freedom of speech and expression – everywhere in the world.
The second is freedom of every person to worship God in his own way – everywhere in the world.
The third is freedom from want – which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants – everywhere in the world.
The fourth is freedom from fear – which, translated into world terms, means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor – anywhere in the world.
That is no vision of a distant millennium. It is a definite basis for a kind of world attainable in our own time and generation. That kind of world is the very antithesis of the so-called new order of tyranny which the dictators seek to create with the crash of a bomb.”

Franklin Delano Roosevelt
January 6, 1941

СТУДИО ЕСТ-ЕТИКА

10649841_861851250514922_4480739158884745035_n (1)

Честит ден на народните будители!

След два дни Think Forward се включваме още по-интензивно в събуждащия процес. Студио Ест-Етика става част от извънкласната учебна програма в ГПАЕ “Гео Милев”, гр. Бургас.

Ест-Етика е студио за архитектура, дизайн и съпътстващите ги изкуства. В курса учениците ще се запознаят с кратка история на етичната естетика в архитектурата, с проекти на най-големите архитекти и дизайнери по света, чрез които се решават социо-етични проблеми. Всеки час ще е съпътстван с генериране на идеи по даден проблем и практически занятия. В студиото учениците ще придобият основни знания за използване на компютърни дизайн програми. Курсът е подходящ за кандидат-студенти по архитектура и дизайн, тъй като задачите в него ще обогатят портфолиото на учениците.

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

SALGHT

SALGHT е авторска инсталация на Think Forward, която изследва взаимодействието на солта със светлина, както и качествата на солта като материал за продуктов дизайн. След няколко обществени проекта, чрез които студиото се опитва да предефинира етиката в дизайна, арх. Милкова и пр. диз. Николов започват ново начинание – изследване и интерпретиране на характерни местни производства и продукти, първият от които е солта. Инсталацията е създадена специално за “Фестивал на солта”, организиран в рамките на проект “Солта на живота”, LIFE+ от БФБ, БДЗП и Черноморски солници АД.

SALGHT is an art installation created by Think Forward. It explores the interaction between salt and light, and the qualities of the salt as a product design material. After completing several public projects that deal with ethical issues in the design field, Galina Milkova (architect) and Nedko Nikolov (designer) start a new venture – a study and interpretation of typical local industries and products, the first of which is the salt. SALGHT is designed specifically for the “Festival of Salt”, organized within the “Salt of Life“ project.

g.m.

1909550_498623866948277_7350136971618529218_o
10655303_10154505630145648_6926658057065045025_o
09thrth01
04
14
19
20140829_211444

ЕСТ-ЕТИКА Quotes

Ai_weiwei-

“To work in architecture you are so much involved with society, with politics, with bureaucrats. It’s a very complicated process to do large projects. You start to see the society, how it functions, how it works. Then you have a lot of criticism about how it works.”
Ai Weiwei